Yayın İlkeleri

Sitemiz Evcil Hayvanlar konusunda doğru bilgi paylaşımı yapmak ve okuyucuyu bilimsel ve kaliteli metinlerle buluşturma hedefiyle kurulan ve belli yayın ilkelerine sahip bir sosyal içerik platformunu ifade etmektedir. Yayın ilkelerimiz paylaşımlarımızda bazı standartlar ve benimsediğimiz değerlerden oluşmaktadır.

Hamster Bakimi Yayın İlkeleri, benimsediğimiz değer ve standartların ifade bulmasıdır. Buradaki ilkeler, aşağıdaki ortamların herhangi biri için, ister hamsterbakimi.com’un kendisi tarafından, isterse hamsterbakimi.com için çalışan bağımsız bir şirket tarafından yapılmış olsun, tüm hamsterbakimi içeriğinin yaratıcı ve editörlerinden beklediğimiz doğru uygulamaları kurallaştırmaktadır:

DOĞRULUK İLKELERİMİZ

 • Emin olunmayan ve araştırma yapılmayan konularda yayına çıkmama
 • Gerçekçilik ve tarafsızlık
 • Güvenilirlik ve doğru içerik üretimi
 • Yazım hatalarının minimize edilmesi konusunda azami gayret
 • Cevap ve tekzip hakkına saygı

SAYGI İLKELERİMİZ

 • Hiç kimseyi cinsiyet, ırk, yaş, siyasi görüş, sağlık, sosyal seviye, toplumsal görüş, cinsel eğilim ve dinsel inanç açısından aşağılamama, ayrımcılığa tabi tutmama
 • Çocuklar, engelliler, azınlıklar gibi gruplara kasten zarar vermeme
 • Toplumu kin ve nefrete teşvik edecek şekilde dini ve ahlaki konularda yayına çıkmama
 • Milli birliğimizi bozacak yayınlara izin vermeme
 • İfade özgürlüğüne sınır getiren, genel ahlaka, dini değerleri ve aile anlayışını sarsan, inciten içerikler üretmeme
 • Eleştiri adına gerçek ve/veya tüzel kişileri küçük düşürücü, iftira nitelikli ifadeler kullanmama
 • Zorbalık ve şiddete sevk eden içeriklere müsaade etmeme
 • Olası şiddet haberlerinde insanları suça meylettirecek, maddi ve manevi değerler konusunda çocuklara olumsuz tesir edecek unsurlardan kaçınma
 • Anayasa gereği suçluluğu mahkeme kararı sabit oluncaya dek kimse suçlu sayılamaz ilkesi
 • Sitede yer alan haber ve içerikler, araştırılmadan ve gerçekliğinden emin olunmadan yayınlanamaz. Bu doğrultuda, insanları yanlışa yönlendirmeyen, gerçekçi ve tarafsız yayınlarda bulunmak, en büyük önceliklerimizden biridir. Bu nedenle doğruluk ve güvenilirlik, editörlerimizin olmazsa olmaz kurallarının başında gelir.
 • Kullanıcılarımız açısından, bilgi ve özen eksikliğimizden kaynaklanan hataları en aza indirmek ve en kısa zamanda düzeltmek hedefimizdir.
 • Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösteririz.

KİŞİ HAKLARINA SAYGI İLKELERİMİZ

 • Temel insan haklarına saygı
 • Özel yaşamın gizliliğine saygı
 • Kamu yararını gözetme
 • Başkalarına ait kişisel bilgilere ve fotoğraflara izinsiz yer vermeme
 • Kişi veya kurumları küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira nitelikli ifade kullanmama
 • Eleştiri sınırlarına riayet
 • İçeriklerimizde hiç kimseyi; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, siyasi görüşleri, sosyal düzeyi, toplum görüşü, cinsel yönelimi ve dini inançları açısından aşağılamamaya; çocuklar, engelliler, azınlıklar gibi özen gösterilmeye ihtiyaç duyan gruplara bilinçli zarar vermemeye özen gösteririz.
 • Dini ve ahlaki konularda, kin ve nefret yaratacak, milli birlik ve bütünlüğü bozacak yayınlara imkân vermeyiz.
 • Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici içerik veya haber yapmayız.
 • Gerçek kişileri ve/ya tüzel kişileri eleştiri adı altında aşağılayan, küçük düşüren, iftira niteliğinde ifadelere yer vermeyiz.
 • Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici içerik yapmaktan kaçınırız.
 • İçeriklerimizde zaman zaman yer bulan, şiddet içeren suç olaylarında, insanları etkileyebilecek, suça teşvik edebilecek ve özellikle de çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek detay ve unsurlara yer vermemeye dikkat ederiz.
 • İçeriklerimizin toplumun milli ve manevi değerlerine ve aile yapısına aykırı olmamasına dikkat ederiz. Toplumun en küçük birimi olan aile yapısını zedeleyecek nitelikte yayınlardan kaçınırız.
 • Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimseyi “suçlu” ilan etmeyiz.

  KİŞİ HAKLARI

  • Hizmetlerimizin bütün unsurlarının, insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olmasını göz önünde bulundururuz.
  • Özel yaşamın gizliliğine saygı duyar ve onu geçerli bir neden olmaksızın ihlal etmeyiz. Belirgin bir kamu yararı olan haller dışında özel davranışlar, haberleşme ve söyleşileri aleniyete dökmeyiz.
  • Kişilerin özel yaşamını, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapmayız.
  • İzin almaksızın, başkalarının kişisel bilgilerini, fotoğraflarını içerik konusu olarak kullanmayız.
  • İçerik ve haberlerimizde, kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemeye özen gösteririz.

TARAFSIZLIK İLKELERİMİZ

 • İçerik konularında fikir çeşitliliğini sağlama adına çoklu katılım
 • Nesnellik
 • Bireysel görüş arz etmekten kaçınma
 • Farklı düşüncelere saygı

EDİTORYAL İLKELER

 • Partiler üstü bakış açısına sahip olma
 • Ticari, siyasi, kişisel çıkarların etkisinden uzaklık
 • İfade özgürlüğünü engellememe ancak haber kaynaklarındaki kamuoyu yanıltılma güdüsü durumları dışında gizliliği korumaya özen gösterme
 • Aynı formata sahip Türkçe sitelerden doğrudan içerik almama
 • Farklı kaynaklardan edinilen içerikleri kaynaksız yayınlamama
 • Somut ve kreatif içerikler üretme
 • İçerikleri ahlaka aykırı hususi amaç ve çıkarlara alet etmeme